Yhdistysten jäsenrekisteri
Jäsenrekisteri

Vähäkangas Sukuseura ry

Liittymisehdot

kotisivulla

Täytä tiedot kaikilta osin.
Jäsentietorekisterin hoitajan tarkistettua tietosi saat siitä ilmoituksen sähköpostiin.

Olen uusijäsen
Olen jo yhdistyksen jäsen

Perustiedot

Etunimi *
Sukunimi *
Lähiosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Matkapuhelin *
Sähköposti *
Syntymäaika *

Lisätiedot

Sukupuoli
Jäsenmuoto
Liittyy/hyväksytty jäseneksi

Laskutus
Lisätietoja
Käyttöehdot
Olen lukenut käyttöehdot ja hyväksyn neVähäkangas Sukuseura ry henkilötietojen käsittelyseloste


SELOSTE KÄSITTELYTOIMISTA
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista Vähäkangas Sukuseura ry:ssä

Päiväys: 25.5.2018

Rekisterin pitäjä ja henkilötietojen käsittelijät
Rekisterin pitäjä Vähäkangas Sukuseura ry. Kiviojantie 11, 84100 Ylivieska
Rekisterinpitäjän edustaja: Esko Saari esko.saari@kotinet.com

Henkilötietojen käsittelijät
Jäsenrekisteri: Irma Teirilä irma.teirila@gmail.com
Sukututkimusrekisteri: Esko Saari esko.saari@kotinet.com

Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Jäsenrekisteri: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi. Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1c)

Sukututkimusrekisteri
1. Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluvaa suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen kerääminen ja tallentaminen sukututkimusrekisteriin.
Oikeusperuste: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).
2. Sukututkimuksen julkaiseminen rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla, suppealla ja rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulla verkkosivulla. Oikeusperuste: Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen historiallista tutkimusta varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1e ja tietosuojalain 4 §kohta 3).
3. Pääosin sukututkimusrekisteristä koostuvan sukukirjan julkaiseminen. Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1f). Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: Sanavapauden käyttäminen.

Rekisteröidyn ei ole pakko antaa rekisterinpitäjälle tämän pyytämiä tietoja eikä antamatta jättämisellä ole hänelle seurauksia. Yhdistyslain 11 §:ssä säädettyjen henkilötietojen antaminen jäsenrekisteriin on sukuseuran jäsenyyden edellytys.

Rekisteröityjen ryhmät
Jäsenrekisteri: Vähäkangas sukuseura ry:n jäsenet
Sukututkimusrekisteri: Vähäkangas sukuun kuuluvat henkilöt ja heidän puolisonsa ja näiden vanhemmat sekä suvun esipolvet.

Käsiteltävät henkilötiedot
Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn täydellinen nimi ja kotipaikka, ulkomaalaisen osalta kansalaisuus. Tiedot on saatu rekisteöidyltä itseltään.

Sukututkimusrekisteri: Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot sekä suostumus- ja kielitiedot. Elossa olevien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai rekisteröidyn saatettua ne julkisiksi. Tiedot on saatu osin rekisteröidyiltä itseltään, osin väestötietojärjestelmästä, erilaisesta arkistoaineistosta ja painetuista lähteistä.

Henkilötietojen vastaanottajat
Jäsenrekisteri: Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään sukuseuran viestintätarkoituksissa.

Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja siirretään sukututkimusrekisteristä sukuseuran hallinnassa olevalle, rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulle verkkosivustolle sekä sukukirjan käsikirjoituksen pohja-aineistoksi.

Rekisterin pitäjä ei luovuta elossa olevien henkilötietoja sukuseuran ulkopuolelle eikä siirrä niitä kolmanteen maahan.

Henkilötietojen säilytysaika
Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin hän on sukuseuran jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero sukuseurasta on astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi.
Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sukututkimusrekisterin ylläpito kuuluu sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri joko siirretään arkistoviranomaiselle arkistointitarkoituksiin tai hävitetään.

Käsittelyn turvatoimet

Tietojen eheyden ja saatavuuden takaamiseksi ja laittoman käytön estämiseksi rekisterinpitäjä käyttää seuraavia luotettavia tietojärjestelmien ja palvelinpalvelujen toimittajia, jotka huolehtivat henkilötietojen asianmukaisesta teknisestä suojauksesta (Avast-virustorjunta, Elisa-turvapaketti, palveluntarjoajien nimet)

Rekisterinpitäjä on velvoittanut ohjelmistojen ja palvelinpalvelujen toimittajat viivytyksettä tiedottamaan tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle niiden dokumentoimiseksi. Rekisterinpitäjä ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin toteutumisen.
Rekisterinpitäjä ei aio käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen mihin tiedot on kerätty.

Rekisteröidyn oikeudet

1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistua.
3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä tai kieltää henkilötietonsa käsittely.
4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
5. Reksiteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelylle.
6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta henkilötietojensa käsittelysta valitus tietosuojavaltuutetulle.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30.3.2019.